Projekt

NEWFOR (NEW technologies for a better mountain FORest timber mobilization – nove tehnologije za izboljšanje mobilizacije lesa v gorskih gozdovih) je raziskovalni projekt, ki se financira v okviru evropskega programa za območje Alp. Pri njem sodeluje 14 inštitucij iz 6 alpskih držav, njegov namen pa je vrednotenje in mobilizacija gozdnih lesnih virov. Projekt upošteva celotno verigo preskrbe z lesom, od gozdov do lesnih skladišč, s posebnim poudarkom na novih tehnologijah daljinskega zaznavanja podatkov in geografskih informacijskih sistemov. Projekt se je začel septembra 2011 in bo trajal tri leta.

Teme

Gozdni viri in LiDar Nedavni razvoj tehnologije LiDAR nam v kombinaciji z drugimi razpoložljivimi viri (npr. aeroposnetki ) danes omogoča natančno kartiranje obsega in kakovosti lesnih virov v gorskih gozdovih. Uporaba te tehnologije bo prinesla inovativne rešitve na izzive natančnega določanja razpoložljivih zalog lesa. Projekt želi preizkusiti in razviti orodja, ki bodo v korist končnim …

Okvir

Gorski gozd: naravni vir, z veliko odprtimi možnostmi za nadaljnji razvoj Čeprav so gozdovi ključni naravni vir v gorskih okoljih, njihovo valorizacijo otežuje težka dostopnost, ki pogosto preprečuje učinkovito kartiranje sestojev, gospodarjenje z gozdovi, sečnjo, spravilo in transport lesnih sortimentov. V gorskem svetu gozdovi opravljajo številne funkcije. Gozdovi opravljajo več ekoloških funkcij, so vir mnogih …

Cilji

Glavni cilj projekta NEWFOR je izboljšati dostopnost lesne biomase v gorskih gozdovih, s čimer bi zagotovili večjo učinkovitost spravila in transporta lesa v smislu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in lesne predelave v spreminjajočem se podnebju. Operativni cilji: za uporabo inovativne tehnologije daljinskega zaznavanja (LiDAR: zračno in zemeljsko lasersko skeniranje) za oceno drevesne lesne zaloge, določanje …

Konzorcij

Problemi mobilizacije gozdnih lesnih virov so skupni vsem državam na območju Alp: slabi podatki o lesnih zalogah; pomanjkljivi podatki o odprtosti gozdov in odsotnost ekonomskih analiz pri mobilizaciji lesnih virov nizka stopnja ovrednotenja povezav med oskrbovalno verigo in lesno industrijo. Do zdaj so se ti problemi reševali v glavnem na nacionalni ravni. Zaradi kompleksnosti te …

Financiranje

Projekt financira Sklad za evropski regionalni razvoj (ERDF) v okviru EU Programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja 2007 – 2013 (Območje Alp). Skupni proračun projekta je 2.419.400 EUR, vključno s prispevkom ERDF v višini 1.809.484 EUR.