Return to Projekt

Cilji

Glavni cilj projekta NEWFOR je izboljšati dostopnost lesne biomase v gorskih gozdovih, s čimer bi zagotovili večjo učinkovitost spravila in transporta lesa v smislu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in lesne predelave v spreminjajočem se podnebju.

Operativni cilji:

  • za uporabo inovativne tehnologije daljinskega zaznavanja (LiDAR: zračno in zemeljsko lasersko skeniranje) za oceno drevesne lesne zaloge, določanje in vrednotenje pogojev za sečnjo in spravilo.
  • Prenos znanja in razvoj orodij za optimizacijo spravila in transporta lesa tako s tehničnega kot ekonomskega vidika.
  • Opredelitev potrebnih aktivnosti in orodij za učinkovito načrtovanje na regionalni in lokalni ravni.
  • Razvoj metodologije in orodij v sodelovanju z oblikovalci politik na regionalni ravni z namenom, da se izboljša povezanost med gozdnimi viri in lesno industrijo.

V skladu s prioritetami Gothenburške strategije EU (2001), katere cilj je učinkovito gospodarjenje z gozdnimi ekosistemi, preprečevanje tveganj kot tudi zaščita in ohranjanje gozdnih ekosistemov, bo projekt NEWFOR prispeval k trajnostnemu razvoju okolja in rabe tal v skladu s potrebami današnjih in prihodnjih generacij. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi vlogo gozda kot primarnega vira za celoten gozdno lesni sektor in razvijajočo se bio-ekonomijo. Leta 2013 bo EU razvila nov razvojni program za gorske gozdove v skladu s politiko razvoja podeželja. NEWFOR projekt bo aktivno sodeloval pri pripravi tega programa na podlagi rezultatov projekta in priprave seznama ukrepov za podporo procesu oblikovanja aktivne politike na tem področju.

Uporabniki projektnih rezultatov

Projekt je namenjen široki paleti končnih uporabnikov: lokalnim oblastem, javni upravi, gozdarskim inštitucijam, inštitucijam na področju transporta, lastnikom gozdov, delavcem v gozdarski proizvodnji, lesni industriji, nevladnim organizacijam, politikom, kreatorjem politik na tem področju in študentom gozdarstva.

NEWFOR želi zagotoviti praktično pomoč pri gospodarjenju z gozdnimi viri, in sicer prek neposrednega vključevanja ciljnih skupin v mrežo projektnih partnerjev in s sodelovanjem v posameznih delovnih odborih.

Praktični pripomočki (metodološki priročniki, orodja, karte) bodo oblikovani s ciljem da dosežejo najširši krog zainteresiranih uporabnikov preko mednarodnih delavnic, konferenc, terenskih ogledov in seminarjev na temo trajnostne mobilizacije lesa v Evropi.